Cesta k financování stavby Obřího trpaslíka

V předminulém století prakticky všechny sochy a pomníky v Hořicích vznikaly z darů občanů města, živnostníků a spolků. A ke cti tehdejších starostů města je třeba říci, že řada z nich měla za samozřejmé, že se na těchto občanských aktivitách podíleli nemalými dary ze svých vlastních peněženek. 

Něco málo z historie

Od samého počátku bylo zřejmé, že se nenajde jen jeden mecenáš (sponzor), který do stavby Obřího trpaslíka vloží řádově statisíce korun. Již v devadesátých letech, na začátku úvah o stavbě se odhadované náklady pohybovaly kolem jednoho milionu korun. Okrášlovací spolek Rašín jako investor v té době uvažoval o tom, že by město Hořice mohlo být jedním z významných mecenášů anebo by mohlo převzít záštitu nad stavbou Obřího trpaslíka.

V komunálních volbách v polovině devadesátých let se však Obří trpaslík stal předmětem předvolebních tahanic. Strana tehdejších odpůrců Obřího trpaslíka volby vyhrála s heslem - chceme nové chodníky, ne trpaslíka. Tím padla možnost jakékoliv formy účasti města Hořic na financování stavby nebo její podpory formou záštity. Jak se ukázalo, neplatilo to jen pro devadesátá léta. Během dalších téměř dvaceti let, žádné z vedení hořické radnice se neodhodlalo k otevřené podpoře stavby Obřího trpaslíka jakoukoliv formou. O finanční ani nemluvě.

V roce 2016, při jednání Okrášlovacího spolku Rašín s tehdejším starostou města Alešem Svobodou, město sice naznačilo možnost spolupráce, ale vzápětí svoji finanční podporu stavbě Obřího trpaslíka podmínilo uspořádáním ankety, ve které by občané hlasovali o tom, jestli trpaslíka chtějí anebo ne. Za těchto podmínek spolek, po neblahých zkušenostech z devadesátých let, městu Hořice poděkoval a definitivně rozhodl, že stavbu Obřího trpaslíka bude financovat výlučně z darů soukromých mecenášů.

Marcela a Josef Petráčkovi

Významnou roli v tomto klíčovém rozhodnutí měl tzv. Výlet gentlemanů pořádaný generačně spřízněným společenstvím přátel od konce šedesátých let minulého století každý rok na konci srpna. V roce 2016 byly shodou okolností cílovým městem výletu pánů gentlemanů Hořice na Šumavě. A tam se v sobotu navečer u piva odehrál následující rozhovor:

Jak to máš, dědku, s tím trpaslíkem, kdy ho začnete stavět?                                                                                                    Až seženeme peníze na betonový základ.                                                                                                                                  A kolik na to potřebujete?                                                                                                                                                Rozpočet je sto tisíc.                                                                                                                                                                      Po chvíli zamyšlení a popíjení piva rozhovor pokračoval:                                                                                                          No, dobře, tak to ber tak, že už je máš.

Tak proběhl rozhovor s prvním mecenášem stavby Obřího trpaslíka panem Josefem Petráčkem. V březnu roku 2017 potom podepsali manželé Marcela a Josef Petráčkovi s Okrášlovacím spolkem Rašín příslušnou darovací smlouvu a tím se zapsali do historie Obřího trpaslíka i města. Oni byli první.

Půvabné na této skutečnosti je, že manželé Petráčkovi, jako významní výrobci hořických trubiček, propojili svým počinem gastronomickou tradici města se sochařskou tradicí. V předminulém století totiž prakticky všechny sochy a pomníky v Hořicích vznikaly z darů občanů města, živnostníků a spolků. A ke cti tehdejších starostů města je třeba říci, že řada z nich měla za samozřejmé, že se na těchto občanských aktivitách podíleli nemalými dary ze svých vlastních peněženek. Tak se v té době ze soukromých peněz občanů, živnostníků, spolků a hodnostářů města rodilo pozdější přízvisko Hořic - město kamenné krásy.

Zásady financování stavby 

Konečná podoba financování stavby Obřího trpaslíka vycházela jednak ze zásady, že jedinými používanými zdroji budou dary soukromých mecenášů a nebudou využívány žádné dotace ze státního ani veřejných rozpočtů. A druhou zásadou byla jasná adresnost darů mecenášů.

Dary soukromých mecenášů, jako zdroj financování vzniku uměleckého díla, byly zvoleny především proto, aby Okrášlovací spolek Rašín ukázal, že to, co dokázaly hořické spolky s kasičkami v době petrolejek před více než sto lety, je možné dokázat i v době chytrých telefonů a virtuální reality.

No a zásada adresnosti darů mecenášů byla zvolena proto, že v současnosti je zřetelným protikladem k častému (zne)užívání dotací. Zamícháním peněz konkrétních daňových poplatníků v pytli státního rozpočtu se z peněz stanou anonymní dotační peníze - a ty už "nejsou ničí", tudíž z nich krev neteče a s lehkým srdcem se utratí i za cokoliv.

Způsoby financování stavby

V případě naprosté většiny mecenášů Obřího trpaslíka jsou peníze darovány na zakoupení konkrétního kamene v monumentu Obřího trpaslíka. Každý mecenáš si zároveň může ověřit, že jeho peníze došly na transparentní účet Obřího trpaslíka a že z tohoto účtu jsou placeny pouze výdaje na stavbu Obřího trpaslíka. Mecenáši, jejich děti anebo vnuci se také můžou přijít kdykoliv podívat na "svůj" kámen v Obřím trpaslíkovi.

Trochu odlišný způsob financování byl zvolen u základního kamene Obřího trpaslíka. Peníze potřebné na zaplacení základního kamene byly získány internetovou sbírkou organizovanou prostřednictvím Hit hit. Do této sbírky přispělo svým darem na osmdesát pět dárců.

Zajímavý způsob podpory stavby Obřího trpaslíka zvolila hořická firma Altran. Při pořádání dne otevřených dveří instalovala firma na nádvoří stánek, kde Okrášlovací spolek Rašín umístil kasičku a uspořádal sbírku. Dohoda zněla, že ke každé koruně, kterou spolek vybere, firma přidá desetikorunu. Výsledkem bylo, že firma Altran podpořila stavbu Obřího trpaslíka částkou převyšující sto tisíc korun.

Na financování stavby Obřího trpaslíka se samozřejmě podíleli také členové Okrášlovacího spolku Rašín svými finančními dary na zakoupení konkrétních kamenů. 


Pokud chcete rozšířit řady mecenášů a přispět finančním darem, zde je číslo transparentního účtu: 4588567339/0800 nebo využijte pro rychlou platbu QR kód.